Organisatie Pagina afdrukken

Lees hier meer over de directie, teamleider, leerjaarcoördinator, klassenmentor, vertrouwensdocent, decanaat, eindexamensecretaris, bedrijfshulpverlener (BHV), locatieraad, ouderraad en de leerlingenraad. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Afdelingsleider Vakdocent OOP Mentor en leerlingbegeleider Decaan Bedrijfshulpverleners (BHV) Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) Ouderraad/Ouderparticipatie Leerlingenraad

Afdelingsleider

Een afdelingsleider geeft les en coördineert zaken rondom het docententeam en de leerlingen waarvoor hij/zij verantwoordelijk is. Als dat nodig is, overlegt de afdelingsleider met de mentor, vakdocent en zorgcoördinator.

Vakdocent

Vakdocenten geven de vakken volgens een vastgesteld lesrooster.

OOP

Deze term staat voor Onderwijs Ondersteunend Personeel. Dit zijn alle medewerkers die ervoor zorgen dat de vakdocenten optimaal hun werk kunnen doen. Dit zijn onder andere conciërges, (technische) onderwijsassistenten, administratief medewerkers, interieurverzorgers, medewerkers mediatheek en opvangdocenten.

Mentor en leerlingbegeleider

Iedere klas wordt begeleid door een mentor in combinatie met een leerlingbegeleider. De mentortaak bestaat uit de invulling van een aantal klassikale mentorlessen door het schooljaar heen. 

De mentor en leerlingbegeleider onderhouden contact met de leerling en ouders. Meerdere keren per jaar zullen er mentor-ouder-leerling gesprekken (MOL) en mentor-leerling gesprekken (ML) plaatsvinden. Wanneer er vragen zijn aan vakdocent, kunnen ouders gedurende het schooljaar contact opnemen.

Decaan

Op de locatie Hoogeland zijn twee decanen werkzaam. Zij begeleiden leerlingen bij hun keuze van studie en beroep. Ze verzorgen de voorlichting aan leerlingen en/of hun ouders voor vakkenpakket, vervolgopleidingen en beroepskeuze. Wilt u meer weten of een afspraak voor een gesprek maken? Dan kunt u hen telefonisch benaderen of een e-mail sturen. 

Voor mavo: mw. M. van 't Hoff

Voor havo/vwo: mw. K. Dekker-Klop.

Bedrijfshulpverleners (BHV)

Bedrijfshulpverleners zien er onder meer op toe dat tijdens een ontruiming alles volgens plan verloopt. Op dit moment zijn de volgende personeelsleden opgeleid tot BHV’er:

  • Dames: L.M. Lusthof, P.J.M. Olsthoorn, E. Poortman, M.F. Solleveld, S.A.J.M van der Knaap.
  • Heren: C. van den Akker, P.C.L. Bol, B. Mens, E. den Heyer, F. Killian, A.L. van Leeuwen, R. Löbler, P.J.M. van Rijn, W.B. Scheepmaker, M. Solleveld, P. van der Stoel, S.H. Stolp, J. Verkade, L.C. Vis, C.W. Vooijs, I. Purcen, B.T. Dijkshoorn, D. Saarloos, T.L.W. Mensing.

Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO)

Dames: E. Poortman
Heren: C. van den Akker, E.M.N. Delacour, R. Löbler

Zij zijn volledig gediplomeerde EHBO’ers.

Ouderraad/Ouderparticipatie

De ouderparticipatie ofwel ouderbetrokkenheid is de inbreng van ouders/verzorgers in het onderwijs ten behoeve van de leerlingen van ISW Hoogeland. Voor ouders die geïnteresseerd zijn in de school als geheel zijn zaken als kwaliteit van het onderwijs, onderwijsklimaat, de visie van de school en haar doelstellingen belangrijke zaken. Ouders kunnen hierover meepraten. In de praktijk wordt dat gerealiseerd doordat ouders zitting nemen in de ouderraad (OR) en van daaruit weer in de locatieraad (LR) en medezeggenschapsraad (MR).

De OR heeft een eigen missie & visie opgesteld met daaruit voorvloeiend activiteiten en taken. De OR vergadert maandelijks, afwisselend met en zonder directie van de locatie. Tijdens deze vergaderingen denken zij met directie mee over het te volgen beleid en over onderwijskundige ontwikkelingen, waarbij ze de leerling centraal stellen. De OR houdt vinger aan de pols met betrekking tot naleving van het gekozen beleid. De OR kan desgewenst als klankbord voor de school fungeren, eventueel aangevuld met een oudergeleding. Daarnaast hebben leden van de OR regelmatig contact met afdelingsleiders én hebben zij zitting in de MR, LR en indien gewenst in diverse werkgroepen. De OR houdt zich onder andere bezig met de volgende onderwerpen: gezonde school, passend onderwijs, maatwerk, groei van het aantal leerlingen in relatie tot gebouw, leermiddelen (Blended Learning, magistergebruik, etc), communicatie, informatievoorziening over beroepskeuze en profielkeuze, 'wet gelijke behandeling van leerlingen met een beperking of chronische ziekte, mate van uitval van lessen.

De OR bestaat dit schooljaar uit de volgende leden: Joost van Heemskerk (voorzitter), Martijn van Andel (secretaris), Simone Nulle (penningmeester), Richard van Holstein en Dennis Velthoven. Binnen de OR streven we naar een zo gelijk mogelijke verdeling tussen ouders van leerlingen van onderbouw/bovenbouw en de diverse afdelingen mavo, havo en vwo. Wilt u meer weten over de ouderparticipatie ISW Hoogeland of heeft u vragen of suggesties? De OR is bereikbaar via [email protected].

Leerlingenraad

ISW Hoogeland heeft een leerlingenraad waarin leerlingen van elke klassenlaag zitten. De raad kan gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan de schoolleiding over aangelegenheden die de leerlingen (in het bijzonder) aangaan. Verder kan hij over allerhande schoolzaken van gedachten wisselen met de schoolleiding.