Zorg algemeen

Zorg binnen ISW Hoogeland is een onderdeel van het locatiebeleid. Zorg verlenen aan leerlingen gebeurt op verschillende niveaus. De aansturing van de zorg gebeurt door de zorgcoördinatoren. Dit gebeurt in samenspraak en overleg met de directie van de school. De uitwerking van de zorg is een verantwoording van alle betrokken partijen binnen en buiten de school.  

Zorg binnen het onderwijs is een proces dat voortdurend in ontwikkeling is. Protocollen en kaders worden jaarlijks opnieuw bekeken en eventueel bijgesteld aan de veranderingen in het werkveld.

Hierna wordt de zorg binnen Hoogeland nader toegelicht.

Zorg algemeen
Stappenplan

Stappenplan

De stappen van de zorglijn op ISW Hoogeland 
  • Signalering door mentor/docent/ouder of de leerling zelf.
  • Overleg en gesprekken om de hulpvraag duidelijker te maken.
  • Starten van een zorgplan/handelingsplan waarin afspraken staan om samen aan de hulpvraag te werken. Alle betrokken partijen zijn van het plan op de hoogte. Ook de leerling. 
  • Bewaken, zorgen dat het goed verloopt, van het zorgplan/handelingsplan. 
  • Evalueren van het zorgplan, bijstellen als het nodig is, met alle betrokken partijen.
Een tussenstap in de zorglijn kan zijn 
  • Het bespreken van een leerling in de IZT (intern zorgteam met specialisten) zodat alle betrokkenen goede afspraken maken over de te geven zorg.
  • Het bespreken in het ZAT/EZT nadat al een langere periode is voorbij gegaan van zorgplannen/handelingsplannen. In het EZT zitten nog meer extra specialisten.

Interne zorg

De interne zorg op ISW Hoogeland wordt verleend door: 

Mentoren en docenten
Zij voeren gesprekken, signaleren tijdens lessen, overleggen met leerlingen, hebben een eerste contact met ouders, geven zorgsignalen door aan de zorgcoördinatoren en de afdelingsleider. Zij zijn echter geen psychologen en hebben een signalerende taak in de zorg.
 
Afdelingsleiders
Zij hebben overleggen met hun docententeams, gesprekken met docenten, registreren zorgvragen en zorgwekkende signalen, overleggen met de zorgcoördinatoren en geven ondersteuning aan hun team docenten bij de uitvoer van een zorgtraject.
 
Zorgcoördinatoren
Zij hebben met alle betrokken partijen rondom zorgcontacten en overlegmomenten, geven richting aan het zorgtraject, bewaken het zorgtraject van een leerling en hebben veel contacten met externe zorgverleners en sturen interne zorgverleners aan.
 
Directeur
De locatiedirecteur van Hoogeland wordt door overlegmomenten met de zorgcoördinatoren en afdelingsleiders op de hoogte gehouden van de zorgverlening en het zorgbeleid binnen de school.
 
Dyslexiebegeleiders

De dyslexiebegeleiders ondersteunen alle dyslexieleerlingen en zijn het aanspreekpunt met betrekking tot dyslexie op Hoogeland. Zij schrijven het dyslexieprotocol en delen de dyslexiepassen uit. 

Klasse(n)leerling begeleiders
Klasse(n)leerlingen worden in de brugklas op alle niveaus ingezet. Na een korte training in gesprekstechnieken en signalering gaan zij met de leerlingen aan de slag. Zij ondersteunen de mentor in zijn/haar signaleringstaak, voeren twee keer per jaar signaleringsgesprekken middels een vast formulier, geven zorgsignalen door aan de mentor en ondersteunen de mentor bij groepssfeeractiviteiten  (o.a. kick-off week). De klasse(n)leerlingen hebben twee vaste begeleiders (docenten) waar zij regelmatig feedbackgesprekken en intervisiebijeenkomsten mee voeren gedurende het schooljaar.

De zorgcoördinatoren van ISW Hoogeland onderhouden nauwe contacten met de begeleidende docenten en zijn ook bereikbaar voor feedback aan klasse(n)leerlingen havo-vwo /mentorleerlingen mavo. 

Trainers
De trainers van de trainingen die op Hoogeland gegeven worden zijn docenten die een extra opleiding of cursus hebben gevolgd. Zij worden door de school in staat gesteld om een stuk praktische zorgverlening aan leerlingen aan te bieden. De zorgcoördinatoren sturen de trainers aan.

Leerlingbegeleiders (havo | vwo)
De leerlingbegeleiders zijn docenten die een extra aantal taakuren hebben gekregen om leerlingen met een zorgbehoefte te ondersteunen. Bijvoorbeeld leerlingen met een lgf-indicatie of leerlingen die in onderzoek zijn bij externe instanties.

Externe zorg

Op ISW Hoogeland worden externe zorgverleners ingehuurd: 

Schoolmaatschappelijk werk
De schoolmaatschappelijk werker geeft begeleiding aan leerlingen met psychologische en gedragsmatige problematieken. De aanmelding verloopt via de zorgcoördinatoren. De schoolmaatschappelijk werker mag een leerling alleen begeleiden als een ouder toestemming heeft gegeven d.m.v. een toestemmingsformulier.
 
Algemeen Maatschappelijk werk
De AMW is een externe specialist op het gebied van enkelvoudige problemen. Te denken aan ‘omgaan met verliefdheid’, ‘ groepsdruk’. Aanmelding bij de AMW kan via de zorgcoördinatoren of bij zelfstandige aanmelding. Echter zullen ouders na 2 gesprekken op de hoogte gebracht moeten worden en moet er een aanmeldingsformulier ingevuld worden door ouders en school.
 
Preventieve ambulante begeleidster en de ambulante begeleider
Vanuit voortgezet speciaal onderwijsscholen heeft de school medewerkers ingehuurd die leerlingen met specifieke problemen en de school ondersteuning geven. Doel is het traject WSNS (weer samen naar school) te realiseren.
 
Jeugdarts en jeugdverpleegkundige
De arts en verpleegkundige komen enkele malen in het jaar langs op school om onderzoeken af te nemen. De arts en schoolverpleegkundige worden ook door de school gevraagd om leerlingen op te roepen voor gesprek/onderzoek als hier aanleiding voor is.
 
Leerplichtambtenaar
Vanuit Gemeente Westland is de leerplichtambtenaar verbonden aan onze Westlandse leerlingen. De leerplichtambtenaar heeft overleggen op school met de afdelingsleiders en de zorgcoördinatoren. Door de leerplichtambtenaar kunnen leerlingen en ouders worden opgeroepen bijvoorbeeld n.a.v. verzuim. Leerlingen die niet in het Westland wonen, maar wel bij ons op school zitten, vallen onder de leerplichtambtenaar van hun eigen gemeente.
Externe zorg

Medicijngebruik op school

Als uw kind dagelijks medicatie gebruikt die door een arts is voorgeschreven (bijv. ADHD-medicatie, medicatie tegen epilepsie) en hierbij hulp nodig heeft, neemt u dan contact met ons op. Bij de afdelingsleider of de administratie kunt u het formulier ‘verstrekken van medicatie op verzoek’ inleveren. Als de school de gevraagde ondersteuning niet kan bieden, bespreken wij dit met u.

Dyslexie

Dyslexie

Dyslexie op Hoogeland
Iedere leerling zou het type onderwijs moeten kunnen volgen dat optimaal aansluit bij zijn of haar capaciteiten. Leerlingen met dyslexie hebben daarbij op bepaalde onderdelen soms wat extra hulp nodig. Leerlingen met een officiële dyslexieverklaring mogen daarom van extra faciliteiten gebruikmaken. ISW Hoogeland biedt deze leerlingen diverse mogelijkheden, onder andere extra tijd bij toetsen. Het verschilt per leerling van welke overige hulpmiddelen gebruikgemaakt mag worden. De schoolleiding beslist hierover na zich te hebben laten adviseren door de dyslexiebegeleider en eventueel een externe expert. De afspraken en faciliteiten die gelden voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie vindt u hier 

Dyslexiebegeleiders:
- Mevrouw J. Willemse ([email protected])
- Mevrouw K. Burger ([email protected])

Contact

Zorgcoördinatoren; telefoon: 0174 62 89 61  
Mevrouw M. Ammerlaan 
[email protected]
Mevrouw E. van de Vijver
[email protected]
 
 
Dyslexie
 
Mevrouw J. Willemse     
[email protected]
Mevrouw K. Burger [email protected]
 
 
Schoolmaatschappelijkwerk (SMW)
 
Mevrouw S. Demkes
Mevrouw E. de Koning

 

 
 
Sociaal Kernteam Westland 140174
 
 
 
Schoolondersteuners Samenwerkingsverband
 
Mevrouw T. Nouwt     
Mevrouw S. Wagner   
 
 
 
Jeugdarts en schoolverpleegkundige; Telefoon: 0880 54 99 99
 
 
 
EHBO-Hoogeland
 
 
De heer E. v/d Akker
 

 

Trainers, counselor, leerlingbegeleiders en begeleiders van klasse(n)leerlingen zijn formatief afhankelijk. De zorgcoördinatoren zijn op de hoogte van de medewerkers die op deze gebieden een zorgtaak hebben opgenomen.