Ouderraad/ouderparticipatie

De ouderparticipatie ofwel ouderbetrokkenheid is de inbreng van ouders/verzorgers in het onderwijs ten behoeve van de leerlingen van ISW Hoogeland. Voor ouders die geïnteresseerd zijn in de school als geheel zijn zaken als kwaliteit van het onderwijs, onderwijsklimaat, de visie van de school en hun doelstellingen belangrijke zaken. Ouders kunnen hierover meepraten. In de praktijk wordt dat gerealiseerd doordat ouders zitting nemen in de ouderraad (OR) en van daaruit weer in de locatieraad (LR) en medezeggenschapsraad (MR). De OR heeft een eigen missie & visie opgesteld met daaruit voorvloeiend activiteiten en taken.

Wat doet de ouderraad?
Als ouders kunnen we meepraten over het reilen en zeilen van de school en zo het belang van de leerlingen en de ouders inbrengen. De ouderraad vergadert iedere maand; afwisselend met en zonder de directie van de locatie. Als ouders kijken we meer algemeen hoe het gaat op school, denken we mee met vragen vanuit de directie en bespreken we specifieke thema’s. Dit jaar willen we bijzondere aandacht geven aan:
1.     De coronacrisis en de impact hiervan op de leerlingen en docenten.
2.     De bredere communicatie vanuit het ISW met de ouders.
3.    De schoolontwikkeling, zoals maatwerk.

We hebben de ouders uit de OR gekoppeld aan de afdelingsleiders van ISW Hoogeland. Twee keer per jaar praten we met de afdelingsleiders over hoe het gaat. Natuurlijk kunnen zij ook tussentijds vragen aan ons stellen en vice versa.

Vanuit de ouderraad nemen ouders ook deel aan andere overleggen binnen het ISW. Een belangrijk overleg is de locatieraad van ISW Hoogeland: een overleg met het management, leerlingen en docenten. Ook praten we mee in de Medezeggenschapsraad voor heel ISW waarin onderwerpen als de begroting, de huisvesting en het onderwijsbeleid worden besproken. 

Wie zitten er in de ouderraad?
Dit jaar bestaat de ouderraad uit:
- Joost Heemskerk (voorzitter)
- Vanja van der Palm 
- Wim van Berkel 
- Marleen de Hoog 
- Yvonne Beijk
- Marco Romein
- Stefan de Hoog
- Natascha van der Steen
- Peter de Jonge
- Rianne van Dorp
- Richard Weijermans

Binnen de OR streven we naar een zo gelijk mogelijke verdeling tussen ouders van leerlingen van onderbouw/bovenbouw en de diverse secties mavo, havo en vwo.

Hoe kun je de ouderraad bereiken?
Als je een vraag hebt of je wilt een zorg delen of juist een compliment overbrengen aan de school, dan kun je natuurlijk contact opnemen. Het makkelijkste is het sturen van een mailtje naar: [email protected].