Ouderraad/ouderparticipatie

De ouderparticipatie ofwel ouderbetrokkenheid is de inbreng van ouders/verzorgers in het onderwijs ten behoeve van de leerlingen van ISW Hoogeland. Voor ouders die geïnteresseerd zijn in de school als geheel zijn zaken als kwaliteit van het onderwijs, onderwijsklimaat, de visie van de school en hun doelstellingen belangrijke zaken. Ouders kunnen hierover meepraten. In de praktijk wordt dat gerealiseerd doordat ouders zitting nemen in de ouderraad (OR) en van daaruit weer in de locatieraad (LR) en medezeggenschapsraad (MR). De OR heeft een eigen missie & visie opgesteld met daaruit voorvloeiend activiteiten en taken.

De OR vergadert maandelijks, afwisselend met en zonder directie van de locatie. Tijdens deze vergaderingen denken zij met directie mee over het te volgen beleid en over onderwijskundige ontwikkelingen, waarbij ze de leerling centraal houden. De OR houdt vinger aan de pols met betrekking tot naleving van het gekozen beleid. De OR kan desgewenst als klankbord voor de school fungeren, eventueel aangevuld met een oudergeleding. Daarnaast hebben leden van de OR regelmatig contact met afdelingsleiders én hebben zitting in de MR, LR en indien gewenst diverse werkgroepen.

De OR houdt zich onder ander bezig met de volgende onderwerpen: gezonde school, passend onderwijs, groei van het aantal leerlingen in relatie tot gebouw, leermiddelen (iPadklassen, magistergebruik, etc.), communicatie, informatievoorziening over beroepskeuze en profielkeuze, dyscalculie, dyslexie & adhd, mate van uitval van lessen.

De OR bestaat dit schooljaar uit de volgende leden: Joost van Heemskerk (voorzitter), Diana van den Berg, Dennis van Veldhoven, Simone Nulle, Martijn van Andel en Richard van Holstein. Binnen de OR streven we naar een zo gelijk mogelijke verdeling tussen ouders van leerlingen van onderbouw/bovenbouw en de diverse secties mavo, havo en vwo.

Wilt u meer weten over de ouderparticipatie ISW Hoogeland of heeft u vragen of suggesties? De OR is bereikbaar via orhoogeland@gmail.com.

Nieuwsbrieven: