Vakantie, verlof en lessen Pagina afdrukken

Wanneer zijn de schoolvakanties, hoe werkt het met verlof buiten de schoolvakanties en wat is leerplicht. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Vakantieoverzicht Buitengewoon verlof Bijzonder verlof Afwezig tijdens lichamelijke opvoeding Leerplicht

Vakantieoverzicht

Voor het schooljaar 2022 - 2023 zijn de volgende vakanties vastgesteld:

Herfstvakantie maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Pasen vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023
Koningsdag donderdag 27 april 2023
Meivakantie maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart
donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei 2023
Pinksteren
zondag 28 mei t/m maandag 29 mei 2023
Zomervakantie   maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023

En voor het schooljaar 2023 - 2024 zijn de vakanties als volgt:

Herfstvakantie maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2023
Kerstvakantie maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024
Pasen donderdag 28 maart t/m maandag 1 april 2024
Koningsdag zaterdag 27 april 2024
Meivakantie maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024
Hemelvaart
donderdag 9 mei t/m vrijdag 10 mei 2024 (meivakantie)
Pinksteren
zondag 19 mei t/m maandag 20 mei 2024
Zomervakantie   maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2024

 

 

Buitengewoon verlof

Wilt u buitengewoon verlof aanvragen voor uw kind? Vraagt u dat dan schriftelijk én uiterlijk twee weken van tevoren aan bij de locatiedirecteur/afdelingsleider, met opgaaf van de reden. Gedurende het schooljaar ontvangen alle ouders geregeld via de leerlingen een overzicht waarin alle op dat moment bekende bijzondere data zijn opgenomen. Extra verlof verlenen wij alleen in bijzondere gevallen. Tijdens schoolexamens kennen wij geen extra verlof toe. Klik hier voor het aanvragen van buitengewoon verlof.

Bijzonder verlof

Om ongeoorloofd verzuim te voorkomen verzoeken wij ouder(s)/verzorger(s) om van te voren schriftelijk bijzonder verlof aan te vragen bij de locatiedirecteur/afdelingsleider met opgaaf van de reden. We raden ouders aan de jaaragenda op de site in de gaten te houden. In de jaaragenda staan alle bijzondere data en momenten. Extra verlof kan alleen in bijzondere gevallen worden verleend. Tijdens schoolexamens wordt geen extra verlof toegekend. Hieronder vindt u informatie omtrent aanvraag bijzonder verlof en verschillende formulieren:

Afwezig tijdens lichamelijke opvoeding

Als een leerling vanwege een blessure o.i.d. niet actief kan deelnemen aan de les lichamelijke opvoeding moet hij dit voor de les melden bij de docent. Ook moet hij een briefje van ouder(s)/verzorger(s) meenemen met daarop de reden, verwachte duur van het herstel en handtekening. De leerling dient wel aanwezig te zijn in de les. De docent geeft de leerling alternatieve leerresultaat gebonden of les ondersteunende opdrachten. Is een leerling gedurende een langere periode niet in staat deel te nemen aan de lessen dan dient een schriftelijke verklaring te worden ingeleverd bij betreffende afdelingsleider. In overleg tussen ouder(s)/verzorger(s), docent L.O. en afdelingsleider wordt besloten in welke mate en in welke rol de leerling nog zal deelnemen aan de les. Voor leerlingen in de bovenbouw geldt een presentieregeling. De volledige inhoud hiervan is te vinden op de site ISW Hoogeland.

Leerplicht

In de verzuimregeling van de school is de ’3-6-9-12 regeling’ van de leerplichtambtenaren van de gemeente Westland en ’s-Gravenhage opgenomen.

Dit houdt in dat:

  • Bij drie keer te laat komen – de ouder(s) ontvangen een mail van de school;
  • Bij zes keer te laat komen – de ouder(s) ontvangen een mail van de school en de leerling krijgt voor drie schooldagen een vierkant rooster opgelegd;
  • Bij negen keer te laat komen – de ouder(s) ontvangen een mail van de school en de leerling krijgt voor zes schooldagen een vierkant rooster opgelegd. Een vierkant rooster wil zeggen dat een leerling wordt verplicht gedurende meerdere dagen van 08.00 tot 17.00 op school te zijn, ongeacht of hij lesuren heeft of niet;
  • Vanaf twaalf keer te laat komen – de school doet melding bij de leerplichtambtenaar en de leerling kan door de leerplichtadministratie worden doorverwezen naar Bureau Halt.

Bij frequent ziekteverzuim van een leerling wordt de afdeling Leerplicht, preventief, ingelicht volgens de richtlijnen van het meldprotocol verzuim en schooluitval regio Haaglanden. 

ISW is wettelijk verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim te melden. Zo wil ISW ervoor zorgen dat leerlingen na een verzuim zo snel mogelijk weer op een normale manier naar school gaan en niet meer te laat komen of spijbelen.

Binnen Haaglanden zijn alle scholen voor voortgezet onderwijs gestart met het project “Halt-afdoening Spijbelen”. Dit is een project waarbij de school leerplichtige leerlingen die regelmatig te laat komen of spijbelen, aanmeldt bij Bureau Halt. Dat doen wij voordat we wettelijk verplicht zijn om ongeoorloofd schoolverzuim te melden. Zo willen wij ervoor zorgen dat leerlingen na een verzuim zo snel mogelijk weer op een normale manier naar school gaan en niet meer te laat komen of spijbelen.